Selasa, 26 Mei 2009

Ulasan Jurnal Kajian Tempatan

Tugasan 2:
Perbandingan 3 artikel Luar Negara berkenaan Kajian Tindakan dalam Pendidikan.

Tugasan : Dapatkan 3 artikel jurnal (luar negara) berkenaan kajian tindakan dalam pendidikan
Lakukan : Perbandingan (persamaan & perbezaan)Penganalisisan, penilaian,Rumusan & sintesis
Dari segi : sampel, setingprosedur kajian tindakan, pengumpulan & menganalisis data
Tajuk Jurnal:

1.
Postgraduate coursework in Australia: issues emerging from university and industry collaboration (H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor)
2.
Tales from the frontline: The experiences of early childhood practitioners working with an ‘embedded’ research team( Sandie Wong)
3.
Development of Transdisciplinarity Among Students Placed with a Sustainability for Health Research Project( Fadya Orozco and Donald C. Cole)

Ahad, 24 Mei 2009

ULASAN BUKU

TAJUK BUKU : ACTION RESEARCH A GUIDE FOR THE TEACHER RESEARCH

NAMA PENGARANG : GEOFFREY E.MILLS

TAHUN TERBITAN : 2003

TEMPAT DITERBITKAN : UNITED STATES, AMERIKA

NAMA PENERBIT : MERILL PRENTICE HALL
KONSEP KAJIAN TINDAKAN


Kajian tindakan adalah :

Ianya satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dijalankan secara berterusan.

Kajian tindakan ini dilakukan oleh guru, pengetua, kaunselor sekolah atau pelajar sendiri.

Kajian terhadap persekitaran sekolah atau kelas yang melibatkan warga sekolah itu sendiri.

Ianya menggunakan kaedah kualitatif.

Bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti pendidikan (amalan masing-masing) melalui perubahan. Memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya.


MENGAPA GURU PERLU MEMBUAT KAJIAN TINDAKAN
 Menjadikan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum.
 Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran.
 Memudahkan objektif dapat dicapai dan dapat memahami, mengubah serta memperbaiki amalan sendiri.
 Meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif.
 Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya.
 Mewujudkan kerjasama secara kolaboratif di kalangan guru dan para pelajar.
 Merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan.PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA

Menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif

1. Instrumen kajian
• Data
• Borang

2. Teknik pengumpulan data
+ Dapatan sumber asal yang ada di sekolah
+ Dapatan maklumat aktiviti harian
+ Maklumat dari soalan
+ Sumber konvensional ( pemerhatian, penyolan, temubual )
+ Sumber sokongan ( sikap, portfolio, rangka kerja )
+ Temuduga
+ Pengalaman
+ Penyoalan
+ Penyelidikan
+ Tinjauan
+ Gambar
+ Rakaman

3. Teknik penganalisisan data
- Mengenalpasti tema kajian
- Mengekod pemantauan, temuduga dan soal jawab
- Menyatakan pokok persoalan
- Mengadakan kajian tentang organisasi
- Menyatakan peta konsep
- Menganalisis elemen kesan dan kemungkinan kajian
- Menyatakan dapatan
- Menentukan kelemahan dapatan
- Menggunakan perisian komputer untuk mengalisis dataETIKA KAJIAN TINDAKAN

1. Garis panduan :

-Pengkaji perlu mengetahui garis panduan etika kajian.
-Pengkaji perlu mengetahui bagaimana hendak mendapat hasil jawapan yang bermutu.
-Perlu tahu prinsip sosial yang wujud dalam komuniti kajian.
-Tiada ruang untuk melakukan sebarang penipuan di dalam kajian.
-Memastikan data yang diperolehi merangkumi garis panduan kajian tindakan.

2. Konsep etika dalam rangka kerja kajian kualitatif :

-Tidak meletakkan perspektif yang rendah terhadap guru sebelum dan selepas melakukan kajian.
-Mengenalpasti etika yang patut di ambil dan mendalami perasaan responden.
-Mewujudkan praktik hubungan yang baik dengan responden.

Khamis, 21 Mei 2009

Nota Kuliah Minggu ke-4 (11/5/2009)
Dr Siti Fatimah


1. KAJIAN KEPUSTAKAAN
- Sorotan ke atas bahan-bahan literatur spt buku, jurnal, artikel, seminar dan laporan
-Dilakukan secara kritikal ke atas poin-poin yang dikemukakan

2. MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

-Cari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria spt ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek.
-Kemahiran ini digunakan apabila:
• terdapat 2 atau lebih ciri/kemungkinan
• membuat pilihan/keputusan

3. LANGKAH PENGGUNAAN
-Perhatikan dan berikan tumpuan kepada 1 atau beberapa ciri kajian tindakan (sampel, seting, prosedur dan sebagainya.)
-Kenalpasti ciri kajian tindakan itu

4. MENGANALISIS

-Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa
-Digunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubung kait antara bahagian dan mengenali prinsip yang terlibat.

5. MENILAI
-Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti yang sah
-Digunakan untuk membuat keputusan bagi memilih sesuatu dan menerima atau menolak sesuatu idea.

6. MEMBUAT KESIMPULAN

-Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis @ mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.
- Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan, menerangkan sesuatu, meramal dan menyokong pernyataan.

7. MENSINTESIS
-Menggabungkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei, lukisan dan artifak
MASALAH PENAMBAHBAIKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI MINGGU 2

MASALAH OFISIALISME DI DALAM P&P

Sesetengah individu mempunyai masalah ofisialisme di dalam dirinya. masalah ini merupakan masalah yang kerap dilakukan oleh individu tersebut dan ianya melibatkan pertuturan seharian samada di dalam situasi formal ataupun bukan formal. contohnya ialah "a..., ok, ye" dan sebagainya.

Bagi mengurangkan masalah tersebut, terdapat beberapa langkah untuk mengatasinya iaitu:
1. Berlatih bercakap dengan kerap secara individu atau pun dengan orang lain
2. Lebihkan aktiviti komunikasi dan pembentangan
3. Banyakkan membaca dan tambah ilmu pengetahuan
4. Lebih bersedia dan berkeyakinan
5. Mempunyai rakan pembimbing- sentiasa menegur apabila kita melakukan ofisialisme

bagi kami, masalah ini dapat di atasi dengan syarat, kesedaran dan kemahuan individu untuk memperbaiki dirinya sendiri. "tiada siapa yang dapat mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan dia sendiri yang mengubahnya."

Ahli Kumpulan:

1. Noorul Huda Saiepuddin (P 48632)
2. Noor Mazira Ab Malek (P 48638)
3. Hasan Bin Ahmad Jamhari (P 48589)
Nota Minggu Ke-3 (29/4/2009)
Kuliah Dr.Izham

.:TEORI PERUBAHAN.:

Perubahan adalah sesuatu yang x dapat dielakkan dalam bidang pendidikan.
Terdapat 4 jenis perubahan iaitu:

a) Perubahan ke arah peningkatan
• berlakunya perubahan dalam struktur organisasi
• memperkenalkan teknologi baru
• mengadakan program pembangunan staf untuk tingkatkan komitmen dan produktiviti staf

b) Perubahan strategik organisasi
• mendefinasi semula peranan organisasi
• perubahan nilai teras organisasi
• pembentukan semula misi

c) Perubahan reaktif (akibat tindakbalas langsung daripada pelanggan)
• kepekaan pelanggan dan stakeholders terhadap isu-isu persekitaran
• perubahan dari segi prosedur dan cara layanan pelanggan

d) Perubahan akibat daripada jangkaan
• perubahan dilakukan bukan disebabkan oleh desakan pelanggan tetapi kerana terdapatnya kesedaran dalam kalangan pengurusan yang perlu diadakan perubahan bagi memastikan organisasi memperoleh kebaikan.


Enam Dimensi Perubahan

1. Tujuan perubahan
- untuk mengadakan penambahbaikan terhadap sesuatu keadaan.
- Ia melibatkan 2 jenis pindaan:
• perubahan yang dibuat untuk kembali kepada keadaan asal yg diinginkan
• perubahan untuk mempertingkatkan pencapaian atau keadaan sistem tanpa mengubahnya
- melibatkan pindaan yang drastik dalam aspek sesuatu sistem spt matlamat, kedudukan dan corak perhubungan sistem tersebut.

2. Unit perubahan
- merujuk kepada fokus utama sesuatu perubahan yang dirancang
- terdiri daripada:
• individu
• kumpulan
• jabatan
• organisasi
• sistem organisasi
• komuniti

3. Sifat perubahan
- mengubah seseorang individu mestilah dilakukan dengan usaha mengubah sikap, tingkah laku atau kedua-duanya sekali.

4. Magnitud perubahan
- merujuk kepada sejauhmana perubahan yang dirancangakan diimplimentasikan.
-istilah spt perubahan yg komprehensif, sistematik dan dalam skala yang besar sering dikaitkan dengan usaha-usaha untuk melakukan perubahan yang memberi impak yang besar.

5. Skop perubahan
- skop terhadap sejauhmana penambahbaikan atau inovasi dalam perubahan dapat ditentukan dengan menggunakan instrumen penilaian.

6. Jangkamasa perubahan
-Kottler (2001) dalam kajiannya mengenalpasti 3 jenis perubahan yang dilaui oleh pelanggannya:
• Perubahan yang berlaku secara spontan tidak memberi kesan yang mendalam. Sikap dan amalan seseorangbitu akan kembali kepada asal setelah kesan perubahan itu luput.
• Perubahan minima dikecapi setelah melalui penentangan awal.
• Perubahan yang berterusan merupakan perubahan yang stabil dan kekal.


1. Model Penggabungan Roger
- apabila masalah telah dikenalpasti, penyelidik akan menyiasat permasalahan itu dan bagaimana ia akan diselesaikan. F asa ini melibatkan eksperimen dan ciptaan yang banyak dan seterusnya menghasilkan inovasi.
-Roger mengakui bahawa inovasi tidak semestinya terhasil dari penyelidikan. Inovasi mungkin terhasil drpd amalan praktikal dan dikatakan sebagai "knowing-in-action" iaitu inovasi yang dihasilkan melalui pengamalan.

2. Model Kanter
- menegaskan bahawa struktur dan inovasi boleh difahami dengan lebih baik jika proses inovasi dibahagi kepada 4 tugas utama iaitu penjanaan idea, membina idea, realisasi idea dan pemindahan idea.

3. Model Rand
- tujuan utama kajian adalah untuk menentukan faktor yang menyebabkan perubahan pendidikan
-memandu ke arah pengumpulan data dan analisis

4. Model Accot
- membuat kesimpulan bahawa kehendak perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran telah berkembang secara beransur-ansur.
- 5 langkah:
• Entry
• Adoption
• Adaptation
• Appropriation
• Invention

Selasa, 12 Mei 2009

sambungan...

PELAN TINDAKAN

A. Matlamat
Membina sahsiah dan etika perguruan di mana kesepaduan unsur jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial dapat diwujudkan .

B. Objektif
1. Menguruskan setiap aktiviti dengan baik
2. Menguruskan masa dengan betul dan teratur
3. Membuat persediaan kecerdasan fizikal sebelum melakukan aktiviti lasak
4. Meningkatkan keyakinan diri serta tawakal kepada Allah
5. Memupuk sifat suka melakukan kerja dengan cepat, pantas serta berstrategi


C. Langkah-langkah

1. Saya telah melantik AJK pelaksana bagi satu-satu aktiviti. Akan tetapi, saya tidak membuat pantauan terhadap gerak kerja AJK. Oleh itu, sebagai strategi bagi mengatasi masalah ini, saya perlu sentiasa membuat pantauan terhadap status perancangan yang telah dirancang. Saya juga perlu menyemak perancangan yang sudah dibuat bagi memastikan ianya selari dengan objektif. Sikap terlalu percayakan terhadap orang lain perlu diambil tindakan berhati-hati agar tidak memakan diri.

2. Saya juga perlu sentiasa memakai jam agar saya dapat bergerak pantas dan menepati masa. Semasa BIG, saya jarang memakai jam kerana dikhuatiri jam rosak. Hasilnya, banyak aktiviti saya lewat.

3. Saya perlu kerap berjogging sekurang-kurangnya 2x seminggu bagi memastikan stamina berada dalam keadaan yang sepatutnya

4. Saya perlu berfikiran positif di dalam melakukan sesuatu, fikirkan diri yang mampu melakukan tanpa memikirkan yang nagatif serta bulatkan tekat bertawakkal penuh kepada Allah. Diri ini bukan milik diri sendiri tetapi ianya milik Allah dan Dia berhak keatas diri kita, hanya saya perlu yakin terhadap sifatnya.

5. Saya perlu peka terhadap tugas serta merancang dengan apa yang akan dilakukan.

D. Pengumpulan Data

1. Komen daripada kenalan rapat serta kawan sebilik
2. Komen daripada ahli keluarga dan teman rapat
3. Ujian personaliti
4. Kajian perpustakaan – membaca buku motivasi


E. Pemantauan

1. Meminta teman rapat, kawan-kawan dan kawan sebilik memantau perkembangan diri saya

2. Sentiasa membuat peringatan dan dilekatkan di board dalam bilik

3. Sentiasa membuat muhasabah diri sebelum tidur agar mengenalpasti sama ada hari ini lebih baik dari semalam ataupun tidak


F. Penilaian

1. Meminta teman rapat, kawan-kawan dan kawan sebilik memberi komen dan penilaian secara jujur selepas sebulan artikel ini ditulis

2. Penilaian sekali lagi dibuat selepas setiap satu bulan bagi memastikan berlakunya perubahan dan pengukuhan tingkah laku

3. Melihat sama ada berlaku peningkatan tingkah laku ke arah lebih baik semasa melakukan aktiviti seterusnya seperti RDK, Perkhemahan Agung Sukres, Karnival Pendidikan serta Kem Bina Negara kelak

Tarikh Muhasabah
10 Mei 2009
02.00 AM
Refleksi dan Pelan Tindakan – BIG B
REFLEKSI


A. Masalah / Kelemahan


Kecuaian telah saya alami di mana saya mendapati ada beberapa perancangan aktiviti yag masih mempunyai masalah dari segi perancangan yang menyebabkan saya rasa tidak berpuas hati, tetapi Alhamdulillah perlaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ini termasuk perancangan dalam aktiviti malam kebudayaan.


Semasa di kem BIG, pergerakan saya melakukan kerja agak lambat. Walhal semasa saya belajar di Indonesia sebarang aktiviti/pergerakan saya pantas disamping mampu merancang pergerakan dengan strategik.


Saya mengalami kekurangan stamina ketika mendaki bukit semasa aktiviti Jungle Tracking.
Saya mempunyai keyakinan yang rendah ketika melakukan sesuatu perkara yang tidak pernah dilakukan sebelum ini (abseiling).


Saya juga mempunyai sifat yang terlalu santai sehingga kerja tertangguh.
B. Penambahbaikan


Saya perlu memastikan perancangan aktiviti dirancang dengan lebih terancang agar ianya tidak mengalami kecacatan di dalam perlaksanaan aktiviti tersebut.


Saya juga perlu menguruskan masa dengan betul dan bergerak pantas ketika membuat sesuatu perkara.


Saya perlu membuat persediaan dari segi fizikal terutamanya menguatkan stamina pada kaki.
Saya perlu kuat semangat dan yakin dengan apa yang dilakukan disamping menerapkan nilai tawakkal yang tinggi kepada Allah terhadap nasib diri.


Saya perlu mengubah sikap berlengah-lengah serta ambil ringan terhadap kerja.